PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Din Presa...

Proiecte HCL

ANUL 2019
Proiect - privind aprobarea premierii elevei Chiforescu Medeea-Antonela, elevă în clasa a Vlll-a la Şcoala Gimnazială Poiana Stampei
Proiect - privind revocarea H.C.L. nr. 43 din 30.05.2019
Proiect - privind aprobarea completării HCL nr. 68 din 28.06.2018 şi HCL nr. 79 din 20.08.2018 cu privire la solicitarea de trecere cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei şi în administrarea Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea cumpărării unor imobile teren şi construcţii, situate în sat Teşna, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind aprobarea preţului de pornire, a listei loturilor, a caietului de sarcini şi vânzarea prin licitaţie publică a unei cantităţi de 4.365 mc masă lemnoasă pe picior, din fondul forestier -proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna
Proiect - privind aprobarea preţului de pornire, a listei loturilor, a caietului de sarcini şi vânzarea prin licitaţie publică a unei cantităţi de 1082 mc de volum brut lemn fasonat, din fondul forestier -proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna
Proiect - privind aprobarea preţului de pornire, a listei de partizi şi vânzarea prin licitaţie publică a cantităţii de 460 mc volum brut masă lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier - proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor
Proiect - privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente lunii iunie 2019, reprezentând naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care îsi desfasoara activitatea în unităţile de învăţământ din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava către Parohia Ortodoxă Poiana Stampei II- Filia Dornişoara
Proiect - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, pe trim. III al anului 2019
Proiect - privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, domnului TĂTARU DOMIŢIAN, Preot paroh la Biserica ortodoxă cu Hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind aprobarea acordării unor premii pentru familiile care împlinesc 25 de ani, 50 de ani şi 60 de ani de căsătorie în anul 2019
Proiect - privind aprobarea organizării şi desfăşurării Festivalului naţional „FLORIDE PE DORNA” în perioada 26-28 iulie 2019, în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Proiect - privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente lunii mai 2019, reprezentând naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care îsi desfasoara activitatea în unităţile de învăţământ din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Proiect - privind aprobarea înfiinţării Serviciului de Iluminat Public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Caietului de Sarcini, a Studiului de oportunitate şi stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat Public.
Proiect - privind exprimarea acordului de principiu pentru dezlipirea imobilului în suprafaţă de 15.952 mp, identificat prin numărul cadastral 33143 din CF 33143 situat în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Proiect - privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2019.
Proiect - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Proiect - privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare iluminat public în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava”
Proiect - privind aprobarea D.A.L.I. şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitare pod din beton - Chipereni, în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava”.
Proiect - privind trecerea unui bun din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Proiect - privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava în domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Proiect - privind aprobarea preţului de pornire, a listei loturilor, a caietului de sarcini şi vânzarea prin licitaţie publică a unei cantităţi de 160 mc de volum brut lemn fasonat, din fondul forestier - proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna.
Proiect - privind aprobarea preţului de pornire, a listei de partizi şi vânzarea prin licitaţie publică a cantităţii de 511 mc volum brut masă lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier - proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor.
Proiect - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la data de 31.03,2019.
Proiect - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la data de 31.12.2018.
Proiect - privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente lunii aprilie 2019, reprezentând naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care îsi desfasoara activitatea în unităţile de învăţământ din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Proiect - privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de prestări servicii silvice nr. 7367-7596 din 31.12.2015, încheiat cu Ocolul Silvic Dorna
Proiect - privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava a unor suprafeţe de teren
Proiect - privind aprobarea preţului de pornire, a listei loturilor, a caietului de sarcini şi vânzarea prin licitaţie publică a unei cantităţi de 465 mc de volum brut lemn fasonat, din fondul forestier -proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit în favoarea Agenţiei Zonei Montane, a unor părţi dintr-un imobil proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava către Parohia Ortodoxă Poiana Stampei
Proiect - privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019
Proiect - privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, pentru semestrul II al anului şcolar 2018-2019
Proiect - privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie 2019, reprezentând naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care îsi desfasoara activitatea în unităţile de învăţământ din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind aprobarea intocmirii Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum comunal DC 85E in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava”
Proiect - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice etapa I, constând în nota conceptuală şi tema de proiectare pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum comunal DC 85E in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava”
Proiect - privind aprobarea Bugetului General Centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2019 şi bugetul estimativ pentru anii 2020-2022
Proiect - privind aprobarea Devizelor pentru executarea unor lucrări cu caracter silvic, în anul 2019, în fondul forestier- proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de Ocolul Silvic Dorna, pentru anul 2019 şi stabilirea procentului pentru calculul fondului de conservare şi regenerarea pădurilor pentru anul 2019
Proiect - privind aprobarea preţurilor de referinţă ale masei lemnoase pe picior, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului, pentru anul 2019, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor
Proiect - privind aprobarea volumului preliminat de masă lemnoasă care se poate exploata din fondul forestier proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor,în anul 2019
Proiect - privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava a unor suprafeţe de teren
Proiect - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Poiana Stampei Judeţul Suceava, pentru anul 2019
Proiect - privind alegerea presedintelul de sedinta
Proiect - privind aprobarea raportului de gestiune privind venituriie şi cheltuielile pentru suprafaţa de padure proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru perioada 01.01.2018- 31.12.2018, întocmit de Ocolul Silvic Dorna, în calitate de prestator al serviciilor silvice
Proiect - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Pod din b.a. peste râul Dorna la Alexeni in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018.
Proiect - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi construire staţie de tratare a apei în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava ” în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018.
Proiect - privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poiana Stampei, pentru anul 2019
Proiect - privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţa domestică
Proiect - privind aprobarea alipirii unor imobile situate în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava
Proiect - privind modificarea anexei nr. 2, Capitolul privind Alte taxe speciale, pct 4 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 108 din 20.12.2018, privind stabilirea taxelor şi impozitelor pentru anul 2019, la nivelul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Proiect - privind acordarea unei cantităţi de 100 mc lemn răşinoase de construcţie, cu titlu gratuit, domnului Carpea Vasile din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.

2018|2017| 2016

 
HOROSCOP

INFO

Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei - Webmaster: IF Luca